Parkujesz - Zdrapujesz!

Poniedziałek, 2 marca 2009 · Komentarze(0)
Parkujesz - Zdrapujesz!
odpowiedź na parkujących na ścieżkach rowerowych
www.parkujesz-zdrapujesz.prv.pl

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że jadąc prawidłowo oznakowaną drogą dla rowerów napotkałeś na niej zaparkowany samochód? Dzwoniłeś po Straż miejską? Zapewne nie przyjeżdżali. Byłeś bezradny? Od teraz już nie! Oto odpowiedź na prostaków parkujących na ścieżkach rowerowych: Vlepki na szybę z tekstem informacyjnym.

Naklejanie naklejek informujących o nieprawidłowym parkowaniu w szczególności na ścieżkach rowerowych jest w pełni legalne. Przeanalizowałem sytuację prawną w tym zakresie i doszedłem do bardzo ciekawych wniosków (szczegóły poniżej - w opinii prawnej w tej sprawie). Otóż umieszczenie takiej naklejki w miejscu innym niż pole widzenia kierowcy (np. w dolnej części szyby) nie jest niedozwolone i nie podlega sankcji prawnej.

Zatem do dzieła! Kto nieprawidłowo parkuje ten nalepki zdrapuje! Nalepkę umieszczamy na przedniej / bocznej szybie samochodu zaparkowanego na PRAWIDŁOWO oznakowanej ścieżce rowerowej / przejeździe rowerowym.

Koniecznie przeczytaj opinię prawną w tej sprawie - to nie jest zwykłe bla bla bla. Opinia prawna poniżej.

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE UMIESZCZANIA NALEPEK NA SAMOCHODY NIEPRAWIDŁOWO PARKUJĄCE NA ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

Stan faktyczny

Przedmiotem niniejszej opinii jest możliwość umieszczania nalepek informujących kierujących o nieprawidłowym zaparkowaniu swojego pojazdu na wydzielonej drodze dla rowerów lub w ciągu pieszo-rowerowym. Nalepka taka została wyprodukowana z materiałów, które nie pozostawiają żadnych fizycznych śladów na powierzchni szklanej pojazdu po jej zdjęciu. Naklejki takie zostały zaprojektowane w celu wskazania kierującym pojazdami samochodowymi nieprawidłowość swojego postępowania, które opisane zostało w ustawie Prawo o ruchu Drogowym z 1997 roku. Poniższa opinia ma na celu wskazanie czy umieszczanie takich nalepek może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie powierzchni na której zostały przylepione.

Stan prawny
Kierujący pojazdem (w tym pojazdem silnikowym, a tu samochodowym) jest zobowiązany stosować się do regulacji przewidzianych w tym przedmiocie w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 roku. Zgodnie z art. 46 ust. 1 wspomnianej ustawy „zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których(…) nie powoduje on zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia”. Umieszczenie pojazdu na drodze przeznaczonej do ruchu rowerów narusza tę regulację. Potwierdza to dyspozycja art. 49 ust 1 pkt 11, która stanowi, że „zabrania się zatrzymania pojazdu na drodze dla rowerów”. Zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla rowerów, którą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy jest „droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, tj. znakiem C-13 w myśl rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 170, poz. 1393) jest zabronione i stanowi wykroczenie. Podobnie rzecz się ma w stosunku do tzw. ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego znakami C-13 i C-16 na podstawie wspominanego powyżej rozporządzenia, gdyż część tego ciągu przeznaczona dla rowerów jest również drogą dla rowerów w rozumieniu ustawy.

Warto również rozważyć prawno-karny aspekt powyższego zagadnienia. Zgodnie z art. 288 Kodeksu karnego uszkodzenie rzeczy zachodzi gdy sprawca „cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku”. Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatności rzeczy do użytku nie zostało zdefiniowane przez Kodeks Karny ani doktrynę w sposób wystarczający. Należy więc odnieść się do słownika języka Polskiego, który wyjaśnia powyższe pojęcia.

1. Niszczyć to:
a. «powodować duże straty materialne»
b. «powodować zużywanie lub psucie się»
c. «powodować utratę zdrowia»
d. «pozbawiać kogoś czegoś»

Powyższa definicja nie znajduje więc do przedmiotu niniejszej sprawy zastosowania, jeżeli naklejka zostanie umieszczona na powierzchni, która po jej odklejeniu nie zostanie uszkodzona lub nie zmniejszy się jej wartość, a sama nalepka została wykonana z materiału nie powodującego wskazanego uszczerbku (co dotyczy również rodzaju użytego kleju).
2. Uszkodzić to:
a. «spowodować powstanie w czymś niewielkiego defektu»
b. «naruszyć lub chorobowo zmienić tkankę lub narząd»

Definicja taka ponownie nie znajduje zastosowania do wskazanego stanu faktycznego. Ślady naklejki można by uznać za niewielki defekt, wyłącznie wówczas gdy byłyby one niemożliwe do usunięcia.

3. Czynić niezdatnym do użytku. Niezdatny to:
a. «nienadający się do czegoś»

Umieszczenie naklejki w miejscu lub na powierzchni, która nie uniemożliwia korzystania z pojazdu nie powoduje możności kwalifikacji czyny na mocy art. 288 KK. Regulacja w tym zakresie znajdzie zastosowanie jeżeli korzystanie z pojazdu będzie niemożliwe (np. umieszczenie naklejki na szybie pojazdu „w polu widzenia kierowcy”, umieszczenie naklejki na szklanej części lusterka, światłach pojazdu, duże rozmiary naklejki). Definicja ta natomiast nie znajdzie zastosowania gdy naklejka zostanie umieszczona w innym miejscu (np. na bocznej szybie samochodu).
Kwalifikacja czyny z art. 124 Kodeksu wykroczeń również nie jest możliwa, jeżeli zachowane zostaną powyższe przesłanki. W myśl tej regulacji z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy mamy do czynienia gdy sprawca rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych. W tym wypadku podobnie jak przy art. 288 KK wykroczenie to musi zostać popełnione umyślnie. Niezbędne jest więc istnienie zamiaru w dowolnej postaci (choćby dolus eventualis lub dolus directus).

W przypadku umieszczenia naklejek, które po ich usunięciu nie ingerują w fizyczną strukturę rzeczy na której zostały przyklejone (a w szczególności na części szklanej) i nie powodują innych szkód, nie znajdują zastosowania przesłanki o których mowa w art. 288 Kodeksu karnego z 1997 roku albo art. 124 Kodeksu wykroczeń z 1971 roku.

Wnioski

Umieszczenie ulotki informacyjnej w postaci nalepki na powierzchni nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na drodze dla rowerów lub w ciągu pieszo-rowerowych na części przeznaczonej dla rowerów nie stanowi przestępstwa ani wykroczenia pod warunkiem, że zostaną zachowane następujące warunki:
a) naklejka zostanie umieszczona na powierzchni, która nie ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu po jej odklejeniu,
b) nalepka została wyprodukowana z materiałów nie powodujących uszkodzenia rzeczy,
c) umieszczenie nalepki może nastąpić tylko w takim miejscu pojazdu, w którym nie powoduje ona niemożności korzystania z niego podczas jazdy lub postoju (poza polem widzenia kierowcy).

W niniejszej opinii skorzystano z następujących materiałów:
1. A. Marek, Prawo Karne, wyd. CH Beck, Toruń 2005,
2. Kodeks Karny z 1997 roku,
3. Kodeks Wykroczeń z 1971 roku,
4. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 roku,
5. Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.


Więcej na: rowerowy.szczecin.pl/forum

Materiały do pobrania
Vlepki na szyby - tekst: Parkujesz zdrapujesz. Różne kolory.


(wersja dla papieru A4. Orientacja: Pozioma. Marginesy: 0,2-0,5 cm lub jak najmniejsze)

Wspomóż nas!
Umieść banner w swoim podpisie na forum lub na stronie www z odnośnikiem do tej kampanii. Poniżej kody do pobrania.

1.

bbCode dla Forów internetowych
Z przyczyn technicznych - zastąp znak "(" znakiem "[", a znak ")" znakiem "]"

(url=http://www.parkujesz-zdrapujesz.prv.pl)(img)http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/parkzdrap2.gif(/img)(/url)

Kod html

<img src="http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/parkzdrap2.gif" border="0">

2.

bbCode
Z przyczyn technicznych - zastąp znak "(" znakiem "[", a znak ")" znakiem "]"

(url=http://www.parkujesz-zdrapujesz.prv.pl/)(img)http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/pza.gif)(/img)(/url)

Kod html

<img src="http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/pza.gif" border="0">

Parkujesz - Zdrapujesz!

Piątek, 12 grudnia 2008 · Komentarze(6)
Parkujesz - Zdrapujesz!
odpowiedź na parkujących na ścieżkach rowerowych
www.parkujesz-zdrapujesz.prv.pl

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że jadąc prawidłowo oznakowaną drogą dla rowerów napotkałeś na niej zaparkowany samochód? Dzwoniłeś po Straż miejską? Zapewne nie przyjeżdżali. Byłeś bezradny? Od teraz już nie! Oto odpowiedź na prostaków parkujących na ścieżkach rowerowych: Vlepki na szybę z tekstem informacyjnym.

Naklejanie naklejek informujących o nieprawidłowym parkowaniu w szczególności na ścieżkach rowerowych jest w pełni legalne. Przeanalizowałem sytuację prawną w tym zakresie i doszedłem do bardzo ciekawych wniosków (szczegóły poniżej - w opinii prawnej w tej sprawie). Otóż umieszczenie takiej naklejki w miejscu innym niż pole widzenia kierowcy (np. w dolnej części szyby) nie jest niedozwolone i nie podlega sankcji prawnej.

Zatem do dzieła! Kto nieprawidłowo parkuje ten nalepki zdrapuje! Nalepkę umieszczamy na przedniej / bocznej szybie samochodu zaparkowanego na PRAWIDŁOWO oznakowanej ścieżce rowerowej / przejeździe rowerowym.

Koniecznie przeczytaj opinię prawną w tej sprawie - to nie jest zwykłe bla bla bla. Opinia prawna poniżej.

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE UMIESZCZANIA NALEPEK NA SAMOCHODY NIEPRAWIDŁOWO PARKUJĄCE NA ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

Stan faktyczny

Przedmiotem niniejszej opinii jest możliwość umieszczania nalepek informujących kierujących o nieprawidłowym zaparkowaniu swojego pojazdu na wydzielonej drodze dla rowerów lub w ciągu pieszo-rowerowym. Nalepka taka została wyprodukowana z materiałów, które nie pozostawiają żadnych fizycznych śladów na powierzchni szklanej pojazdu po jej zdjęciu. Naklejki takie zostały zaprojektowane w celu wskazania kierującym pojazdami samochodowymi nieprawidłowość swojego postępowania, które opisane zostało w ustawie Prawo o ruchu Drogowym z 1997 roku. Poniższa opinia ma na celu wskazanie czy umieszczanie takich nalepek może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie powierzchni na której zostały przylepione.

Stan prawny
Kierujący pojazdem (w tym pojazdem silnikowym, a tu samochodowym) jest zobowiązany stosować się do regulacji przewidzianych w tym przedmiocie w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 roku. Zgodnie z art. 46 ust. 1 wspomnianej ustawy „zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których(…) nie powoduje on zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia”. Umieszczenie pojazdu na drodze przeznaczonej do ruchu rowerów narusza tę regulację. Potwierdza to dyspozycja art. 49 ust 1 pkt 11, która stanowi, że „zabrania się zatrzymania pojazdu na drodze dla rowerów”. Zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla rowerów, którą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy jest „droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, tj. znakiem C-13 w myśl rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 170, poz. 1393) jest zabronione i stanowi wykroczenie. Podobnie rzecz się ma w stosunku do tzw. ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego znakami C-13 i C-16 na podstawie wspominanego powyżej rozporządzenia, gdyż część tego ciągu przeznaczona dla rowerów jest również drogą dla rowerów w rozumieniu ustawy.

Warto również rozważyć prawno-karny aspekt powyższego zagadnienia. Zgodnie z art. 288 Kodeksu karnego uszkodzenie rzeczy zachodzi gdy sprawca „cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku”. Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatności rzeczy do użytku nie zostało zdefiniowane przez Kodeks Karny ani doktrynę w sposób wystarczający. Należy więc odnieść się do słownika języka Polskiego, który wyjaśnia powyższe pojęcia.

1. Niszczyć to:
a. «powodować duże straty materialne»
b. «powodować zużywanie lub psucie się»
c. «powodować utratę zdrowia»
d. «pozbawiać kogoś czegoś»

Powyższa definicja nie znajduje więc do przedmiotu niniejszej sprawy zastosowania, jeżeli naklejka zostanie umieszczona na powierzchni, która po jej odklejeniu nie zostanie uszkodzona lub nie zmniejszy się jej wartość, a sama nalepka została wykonana z materiału nie powodującego wskazanego uszczerbku (co dotyczy również rodzaju użytego kleju).
2. Uszkodzić to:
a. «spowodować powstanie w czymś niewielkiego defektu»
b. «naruszyć lub chorobowo zmienić tkankę lub narząd»

Definicja taka ponownie nie znajduje zastosowania do wskazanego stanu faktycznego. Ślady naklejki można by uznać za niewielki defekt, wyłącznie wówczas gdy byłyby one niemożliwe do usunięcia.

3. Czynić niezdatnym do użytku. Niezdatny to:
a. «nienadający się do czegoś»

Umieszczenie naklejki w miejscu lub na powierzchni, która nie uniemożliwia korzystania z pojazdu nie powoduje możności kwalifikacji czyny na mocy art. 288 KK. Regulacja w tym zakresie znajdzie zastosowanie jeżeli korzystanie z pojazdu będzie niemożliwe (np. umieszczenie naklejki na szybie pojazdu „w polu widzenia kierowcy”, umieszczenie naklejki na szklanej części lusterka, światłach pojazdu, duże rozmiary naklejki). Definicja ta natomiast nie znajdzie zastosowania gdy naklejka zostanie umieszczona w innym miejscu (np. na bocznej szybie samochodu).
Kwalifikacja czyny z art. 124 Kodeksu wykroczeń również nie jest możliwa, jeżeli zachowane zostaną powyższe przesłanki. W myśl tej regulacji z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy mamy do czynienia gdy sprawca rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych. W tym wypadku podobnie jak przy art. 288 KK wykroczenie to musi zostać popełnione umyślnie. Niezbędne jest więc istnienie zamiaru w dowolnej postaci (choćby dolus eventualis lub dolus directus).

W przypadku umieszczenia naklejek, które po ich usunięciu nie ingerują w fizyczną strukturę rzeczy na której zostały przyklejone (a w szczególności na części szklanej) i nie powodują innych szkód, nie znajdują zastosowania przesłanki o których mowa w art. 288 Kodeksu karnego z 1997 roku albo art. 124 Kodeksu wykroczeń z 1971 roku.

Wnioski

Umieszczenie ulotki informacyjnej w postaci nalepki na powierzchni nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na drodze dla rowerów lub w ciągu pieszo-rowerowych na części przeznaczonej dla rowerów nie stanowi przestępstwa ani wykroczenia pod warunkiem, że zostaną zachowane następujące warunki:
a) naklejka zostanie umieszczona na powierzchni, która nie ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu po jej odklejeniu,
b) nalepka została wyprodukowana z materiałów nie powodujących uszkodzenia rzeczy,
c) umieszczenie nalepki może nastąpić tylko w takim miejscu pojazdu, w którym nie powoduje ona niemożności korzystania z niego podczas jazdy lub postoju (poza polem widzenia kierowcy).

W niniejszej opinii skorzystano z następujących materiałów:
1. A. Marek, Prawo Karne, wyd. CH Beck, Toruń 2005,
2. Kodeks Karny z 1997 roku,
3. Kodeks Wykroczeń z 1971 roku,
4. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 roku,
5. Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.


Więcej na: rowerowy.szczecin.pl/forum

Materiały do pobrania
Vlepki na szyby - tekst: Parkujesz zdrapujesz. Różne kolory.


(wersja dla papieru A4. Orientacja: Pozioma. Marginesy: 0,2-0,5 cm lub jak najmniejsze)

Wspomóż nas!
Umieść banner w swoim podpisie na forum lub na stronie www z odnośnikiem do tej kampanii. Poniżej kody do pobrania.

1.

bbCode dla Forów internetowych
Z przyczyn technicznych - zastąp znak "(" znakiem "[", a znak ")" znakiem "]"

(url=http://www.parkujesz-zdrapujesz.prv.pl)(img)http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/parkzdrap2.gif(/img)(/url)

Kod html

<img src="http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/parkzdrap2.gif" border="0">

2.

bbCode
Z przyczyn technicznych - zastąp znak "(" znakiem "[", a znak ")" znakiem "]"

(url=http://www.parkujesz-zdrapujesz.prv.pl/)(img)http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/pza.gif)(/img)(/url)

Kod html

<img src="http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/pza.gif" border="0">

ADFC STernfahrt Berlin

Środa, 21 maja 2008 · Komentarze(1)
ADFC STernfahrt Berlin

1 czerwca. 2008 roku w Berlinie odbędzie się kolejny, coroczny, rowerowy zjazd gwiaździsty (Sternfahrt), w zeszłym roku liczył on 250 tys.(sic!) (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy!) rowerzystów. W tym roku organizator Sternfahrta - Benno Koch (także prezes stowarzyszenia AFDC oraz oficer rowerowy w Berlińskim Urzędzie Miasta) rusza z... Szczecina!
Sternfahrt organizowany jest przez AFDC, ogólnoniemiecką organizację rowerową. Dotychczas zjazd gwiaździsty zaplanowany był na terenie Niemiec.

W kilkudziesięciu wyznaczonych miejscach, dziesiątki kilometrów od Berlina, o wyznaczonej godzinie, zbierają się rowerzyści i pod eskortą policji zmierzają do centrum Berlina. Grupki stają się coraz większe, jedne łączą się z drugimi. Trasa przypomina ramiona gwiazdy, stąd nazwa przejazdu.

W zeszłym roku w przejeździe brało udział kilka osób ze Szczecina.
W tym roku przedstawiciele AFDC zaproponowali naszemu stowarzyszeniu start właśnie z naszego miasta. Pojawi się u nas Benno Koch, organizator zjazdu gwiaździstego, a my będziemy mieli okazje jechac razem z nim, w asyście Zachodniopomorskiej Policji która esortuje Szczecińską grupe aż do granic Polski.
Szczegółowy plan trasy:
- Szczecin Glowny 6.00 (0,0 km)
- mała wycieczka po Szczecinie, max 20 minut, potem droga numer 13 do granicy z Niemcami i..
- Schwedt (Oder) 9.00 Uhr (65,0 km)
- Hotel Stolper Turm (przerwa regeneracyjna) 9.45 - 10.30 (78,0 km)
- Bad Freienwalde 12.00 (110,0 km)
- Werneuchen 13.00 (138,0 km)
- Brandenburger Tor (już z tysiącami innych rowerzystów) 14.10 (170,0 km)

Trasa raczej dla zaprawionych rowerzystów (przewidywana średnia prędkość przejazdu ok. 30km/h). Jeśli ktoś się czuje na siłach - zapraszamy o 6 rano na dworzec główny PKP gdzie będzie już na nas czekać samochód eskortujący z Policji.

Jednocześnie informuję, że planowana też jest mniej wymagająca (wolniejsza) trasa na Sternfahrt (wyjazd ze Szczecina w godzinach nocnych, 2.00 lub 3.00 w nocy, z soboty na niedzielę 31.05/01.06).Więcej szczegółow na forum rowerowego szczecina. przejdź >

fotki & filmy: przejdź >Masa Krytyczna

Piątek, 25 kwietnia 2008 · Komentarze(1)
Kategoria Masa Krytyczna
Masa Krytyczna

Comiesięczny przejazd ulicami Szczecina przez bikerów z miasta i okolic. Tym razem masa była lekko dłuższa niż zawsze. Nareszcie pojawili się policjancji na motorach, dlatego też nie trzeba było jeździć tylko jednym pasem. Atmosfera bardzo przyjemna i nareszcie, ale to nareszcie pojawilo się na miescie więcej rowerzystów!

więcej na stronie stowarzyszenia Rowerowy Szczecin: rowerowy.szczecin.pl

Masa Kryryczna

Poniedziałek, 21 kwietnia 2008 · Komentarze(5)
Kategoria Masa Krytyczna
Masa Kryryczna
Achtung! Obecność obowiązkowaSzczecin - pl. Lotników, godz. 18.00

Wypad z Harrym do Penkun

Piątek, 11 kwietnia 2008 · Komentarze(2)
Kategoria Wycieczki
Wypad z Harrym do Penkun w Niemczech, a stamtąd pętlą do Szczecina przez Lubieszyn. Najpierw ustawiliśmy się na rondzie ks. Władysława Siwka w Szczecinie. Potem już szybki przejazd ulicami miasta w korkach na Pomorzany. Tam przystopowalismy jakiegoś taksiarza na zielonym i pojechaliśmy w kierunku autostrady poznańskiej, by odbić w kierunku Ustowa. Dalej trasa wiodła przez Siadło Górne, Kołbaskowo (przez DK13), Rosówek. Zaraz po przekroczeniu (pustej) granicy skręciliśmy w prawo i pojechaliśmy w kierunku Tantow, by tam podjechać w kierunku Penkun z braku innych ciekawych destynacji. Co do zasady byliśmy tam już wszedzie, ale z drugiej strony nawierzchnia jest o niebo lepsza niż w Polsce. Do penkun dojechalismy około 19. Troche pokręciliśmy się po miasteczku i wyjechaliśmy w kierunku Krackowa, leżącego po drodze do Linken (Lubieszyna). Po przekroczeniu granicy już stroną Polską dojechaliśmy DK10 do centrum Szczecina.

Fotki z wypadu:Mapa wypadu:

Szczecin pogrążony w ciemnościach

Wtorek, 8 kwietnia 2008 · Komentarze(4)
Szczecin pogrążony w ciemnościach

Słyszeliście o tzw. blackout? Zaćmieniu. Było w Kalifornii, było w Nowym Jorku, na wschodnim wybrzeżu, raz na 2h w Warszawie - a teraz było w Wielkim Szczecinie.

Opady śniegu będące przyczyną blackoutu rozpoczęły się już dnia poprzedniego - około godziny 24. Takiego śniegu nie wiedziałem tutaj od grrudnia sprzed dwóch lat. Możecie się śmiać ale w Szczecinie śnieg pada bardzo rzadko. Prąd zgasł już około godziny 3 nad ranem. Ja obudziłem się około godziny 9 i popędziłem na uczelnię. Po drodze spotkałem jednak kolegów z grupy, którzy uroczyście stwierdzili ze kola z postępowania administracyjnego nie będzie bo wydzial jest zamknięty z powodu awarii zasilania jaka dotknęla cały Szczecin. Nasze miasto jest zasilane z 4 niezależnych źródeł zasilania. Czasami pożyczamy sobie też elektryczność z niemiec (DDR). Wczoraj niestety było inaczej. Wszystkie niezależne linie zostały przerwane. Użycie jakiegokolwiek sprzetu elektrycznego było więc niemożliwe.

Miasto stanęło. Przynajmniej jego elektryczna część. Tramwaje nie kursowały, sygnalizacja świetlna nie działała, powstały bardzo duże korki. Ulice nie było oblodzone, ale chodniki pozostawały pokryte błotem ze śniegiem. Przejście z jednego miejsca w drugie było bardzo utrudnione. Osobiście ślizgałem się idąc na wydział. Standardowo zajmuję mi to 10 min. Teraz zajęło mi to około 20. Podobne problemy miało większość Szczecinian.

Reakcja władz meijskich była natychmiastowa. Około 5 nad ranem został powałany sztab kryzysowoy. O 6 działała już autobusowa komunikacja zastępcza. Istniało zagrożenie że w mieście mogło wybuchnąć zamieszka, mogło dojść do wielu włamań, napadów i kradzieży jezeli prąd nie zostanie przywrócony przed zmierzchem. Prezydent Krzystek oświadczył ze najprawdopodobniej trzeba będzie wezwać dodatkowe siły policji. Na miescie widziałem wzmożone patrole ŻW, Policji, a nawet Wojska (!).

Prawie wszystkie sklepy były pozamykane, nie mogłem nawet kupić świeżej wyborczej (wybiórczej). Część motorniczych tramwajów wybrała sobie nieodpowiedni dzień na strajk bo i tak z natury nie mogliby dziś wyjechać na ulicę.

Prąd został w centrum włączony około godziny 17.30. W pozostałych częściach miasta zostanie przywrócony około 22. W tym czasie do tych rejonów miasta zostały skierowane dodatkowe siły prewencji.

Na szczęscię brak prądu nie sprawił wielkich problemów w "normalnym" życiu mieszkańców miasta. Przynajmniej ja nie narzekam (brak koła), mój ojciec nie narzeka (bo nie poszedł do pracy, moja mama zresztą też :D). O skutkach blackoutu dowiemy się jutro.

Jak ktoś jest zainteresowany większa ilością informacji prosto ze Szczecina w tej sprawie to zapraszam na miasta.gazeta.pl/szczecin i www.gs24.pl (Strony Dzienników codziennych na terenie woj. Zachodniopomorskiego.)

Galeria Fotografii: miasta.gazeta.pl/szczecin


Najkrótszy wypad świata

Wyglądam

Poniedziałek, 7 kwietnia 2008 · Komentarze(3)
Najkrótszy wypad świata

Wyglądam za okno - nie pada. Wychodzę - pada. Ale byłem wsciekły, a myślałem że sobie pośmigam po mieście i zjade z miodowej. A tutaj taki zonk.

Przjechałem wokół kwartału gdzie mieszkam i szybko do domu by nie zmoknąć.

MASA KRYTYCZNA

Niedziela, 30 marca 2008 · Komentarze(0)
Kategoria Masa Krytyczna
MASA KRYTYCZNA

Już po raz kolejny wybrałem się na comiesięczny przejazd rowerzystów przez miasto - Mase krytyczną. Tym razem trasa prowadziła w większości przez główne arterie centrum i Niebuszewo. W parku kasprowicza przy postku na Jez. Rusułka do wody zgodnie z tradcyjną poleciała płonąca marzanna. Dalej przejazd prowadził przez al. Wosjka Polskiego, Pl. Zwycięstwa, Bramę portową aż do pl. Lotników.

Przed masą zrobiłem jeszcze jakieś 15 km celem poprawienia sobie kondycji. Trasa wiodła przez miasto bo na Dobieszczyn nie bylo czasu :P