Wpisy archiwalne w miesiącu

Grudzień, 2008

Dystans całkowity:0.01 km (w terenie 0.00 km; 0.00%)
Czas w ruchu:b.d.
Średnia prędkość:b.d.
Liczba aktywności:1
Średnio na aktywność:0.01 km
Więcej statystyk

Parkujesz - Zdrapujesz!

Piątek, 12 grudnia 2008 · Komentarze(6)
Parkujesz - Zdrapujesz!
odpowiedź na parkujących na ścieżkach rowerowych
www.parkujesz-zdrapujesz.prv.pl

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że jadąc prawidłowo oznakowaną drogą dla rowerów napotkałeś na niej zaparkowany samochód? Dzwoniłeś po Straż miejską? Zapewne nie przyjeżdżali. Byłeś bezradny? Od teraz już nie! Oto odpowiedź na prostaków parkujących na ścieżkach rowerowych: Vlepki na szybę z tekstem informacyjnym.

Naklejanie naklejek informujących o nieprawidłowym parkowaniu w szczególności na ścieżkach rowerowych jest w pełni legalne. Przeanalizowałem sytuację prawną w tym zakresie i doszedłem do bardzo ciekawych wniosków (szczegóły poniżej - w opinii prawnej w tej sprawie). Otóż umieszczenie takiej naklejki w miejscu innym niż pole widzenia kierowcy (np. w dolnej części szyby) nie jest niedozwolone i nie podlega sankcji prawnej.

Zatem do dzieła! Kto nieprawidłowo parkuje ten nalepki zdrapuje! Nalepkę umieszczamy na przedniej / bocznej szybie samochodu zaparkowanego na PRAWIDŁOWO oznakowanej ścieżce rowerowej / przejeździe rowerowym.

Koniecznie przeczytaj opinię prawną w tej sprawie - to nie jest zwykłe bla bla bla. Opinia prawna poniżej.

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE UMIESZCZANIA NALEPEK NA SAMOCHODY NIEPRAWIDŁOWO PARKUJĄCE NA ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

Stan faktyczny

Przedmiotem niniejszej opinii jest możliwość umieszczania nalepek informujących kierujących o nieprawidłowym zaparkowaniu swojego pojazdu na wydzielonej drodze dla rowerów lub w ciągu pieszo-rowerowym. Nalepka taka została wyprodukowana z materiałów, które nie pozostawiają żadnych fizycznych śladów na powierzchni szklanej pojazdu po jej zdjęciu. Naklejki takie zostały zaprojektowane w celu wskazania kierującym pojazdami samochodowymi nieprawidłowość swojego postępowania, które opisane zostało w ustawie Prawo o ruchu Drogowym z 1997 roku. Poniższa opinia ma na celu wskazanie czy umieszczanie takich nalepek może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie powierzchni na której zostały przylepione.

Stan prawny
Kierujący pojazdem (w tym pojazdem silnikowym, a tu samochodowym) jest zobowiązany stosować się do regulacji przewidzianych w tym przedmiocie w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 roku. Zgodnie z art. 46 ust. 1 wspomnianej ustawy „zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których(…) nie powoduje on zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia”. Umieszczenie pojazdu na drodze przeznaczonej do ruchu rowerów narusza tę regulację. Potwierdza to dyspozycja art. 49 ust 1 pkt 11, która stanowi, że „zabrania się zatrzymania pojazdu na drodze dla rowerów”. Zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla rowerów, którą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy jest „droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, tj. znakiem C-13 w myśl rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 170, poz. 1393) jest zabronione i stanowi wykroczenie. Podobnie rzecz się ma w stosunku do tzw. ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego znakami C-13 i C-16 na podstawie wspominanego powyżej rozporządzenia, gdyż część tego ciągu przeznaczona dla rowerów jest również drogą dla rowerów w rozumieniu ustawy.

Warto również rozważyć prawno-karny aspekt powyższego zagadnienia. Zgodnie z art. 288 Kodeksu karnego uszkodzenie rzeczy zachodzi gdy sprawca „cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku”. Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatności rzeczy do użytku nie zostało zdefiniowane przez Kodeks Karny ani doktrynę w sposób wystarczający. Należy więc odnieść się do słownika języka Polskiego, który wyjaśnia powyższe pojęcia.

1. Niszczyć to:
a. «powodować duże straty materialne»
b. «powodować zużywanie lub psucie się»
c. «powodować utratę zdrowia»
d. «pozbawiać kogoś czegoś»

Powyższa definicja nie znajduje więc do przedmiotu niniejszej sprawy zastosowania, jeżeli naklejka zostanie umieszczona na powierzchni, która po jej odklejeniu nie zostanie uszkodzona lub nie zmniejszy się jej wartość, a sama nalepka została wykonana z materiału nie powodującego wskazanego uszczerbku (co dotyczy również rodzaju użytego kleju).
2. Uszkodzić to:
a. «spowodować powstanie w czymś niewielkiego defektu»
b. «naruszyć lub chorobowo zmienić tkankę lub narząd»

Definicja taka ponownie nie znajduje zastosowania do wskazanego stanu faktycznego. Ślady naklejki można by uznać za niewielki defekt, wyłącznie wówczas gdy byłyby one niemożliwe do usunięcia.

3. Czynić niezdatnym do użytku. Niezdatny to:
a. «nienadający się do czegoś»

Umieszczenie naklejki w miejscu lub na powierzchni, która nie uniemożliwia korzystania z pojazdu nie powoduje możności kwalifikacji czyny na mocy art. 288 KK. Regulacja w tym zakresie znajdzie zastosowanie jeżeli korzystanie z pojazdu będzie niemożliwe (np. umieszczenie naklejki na szybie pojazdu „w polu widzenia kierowcy”, umieszczenie naklejki na szklanej części lusterka, światłach pojazdu, duże rozmiary naklejki). Definicja ta natomiast nie znajdzie zastosowania gdy naklejka zostanie umieszczona w innym miejscu (np. na bocznej szybie samochodu).
Kwalifikacja czyny z art. 124 Kodeksu wykroczeń również nie jest możliwa, jeżeli zachowane zostaną powyższe przesłanki. W myśl tej regulacji z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy mamy do czynienia gdy sprawca rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych. W tym wypadku podobnie jak przy art. 288 KK wykroczenie to musi zostać popełnione umyślnie. Niezbędne jest więc istnienie zamiaru w dowolnej postaci (choćby dolus eventualis lub dolus directus).

W przypadku umieszczenia naklejek, które po ich usunięciu nie ingerują w fizyczną strukturę rzeczy na której zostały przyklejone (a w szczególności na części szklanej) i nie powodują innych szkód, nie znajdują zastosowania przesłanki o których mowa w art. 288 Kodeksu karnego z 1997 roku albo art. 124 Kodeksu wykroczeń z 1971 roku.

Wnioski

Umieszczenie ulotki informacyjnej w postaci nalepki na powierzchni nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na drodze dla rowerów lub w ciągu pieszo-rowerowych na części przeznaczonej dla rowerów nie stanowi przestępstwa ani wykroczenia pod warunkiem, że zostaną zachowane następujące warunki:
a) naklejka zostanie umieszczona na powierzchni, która nie ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu po jej odklejeniu,
b) nalepka została wyprodukowana z materiałów nie powodujących uszkodzenia rzeczy,
c) umieszczenie nalepki może nastąpić tylko w takim miejscu pojazdu, w którym nie powoduje ona niemożności korzystania z niego podczas jazdy lub postoju (poza polem widzenia kierowcy).

W niniejszej opinii skorzystano z następujących materiałów:
1. A. Marek, Prawo Karne, wyd. CH Beck, Toruń 2005,
2. Kodeks Karny z 1997 roku,
3. Kodeks Wykroczeń z 1971 roku,
4. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z 1997 roku,
5. Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.


Więcej na: rowerowy.szczecin.pl/forum

Materiały do pobrania
Vlepki na szyby - tekst: Parkujesz zdrapujesz. Różne kolory.


(wersja dla papieru A4. Orientacja: Pozioma. Marginesy: 0,2-0,5 cm lub jak najmniejsze)

Wspomóż nas!
Umieść banner w swoim podpisie na forum lub na stronie www z odnośnikiem do tej kampanii. Poniżej kody do pobrania.

1.

bbCode dla Forów internetowych
Z przyczyn technicznych - zastąp znak "(" znakiem "[", a znak ")" znakiem "]"

(url=http://www.parkujesz-zdrapujesz.prv.pl)(img)http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/parkzdrap2.gif(/img)(/url)

Kod html

<img src="http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/parkzdrap2.gif" border="0">

2.

bbCode
Z przyczyn technicznych - zastąp znak "(" znakiem "[", a znak ")" znakiem "]"

(url=http://www.parkujesz-zdrapujesz.prv.pl/)(img)http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/pza.gif)(/img)(/url)

Kod html

<img src="http://www.easy2505.easyisp.pl/bikes/pza.gif" border="0">